โรงเรียนนครวิทยาคม
บ้านศรีนคร  ตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์ 053677477
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 พ.ย. 62 ทัศนศึกษาม.ต้น
โรงเรียนนครวิทยาคม นำนักเรียนชั้นม.ต้น ไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดลำปาง
27 พ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนนครวิทยาคมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อแจกผลการเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองและครูประจำชั้น
10 พ.ย. 62 ถึง 14 พ.ย. 62 กีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเบญจมิตร
โรงเรียนนครวิทยาคมนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเบญจมิตร ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม