โรงเรียนนครวิทยาคม
บ้านศรีนคร  ตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์ 053677477
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนนครวิทยาคม  เดิมชื่อ  โรงเรียนนครวิทยา  ตั้งอยู่บ้านศรีนคร  หมู่ที่ ๒๐  ตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย  ซึ่งพื้นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน เดิมเป็นที่สาธารณะของหมู่บ้าน

            พ.ศ.  ๒๕๑๔  คณะกรรมการสภาตำบลสันมะเค็ด  นำโดยกำนันวิเชียร   อานนท์  กำนันตำบลสันมะค็ด 
ได้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการตั้งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ 
โดยมีนายสุพจน์  ใจมูล  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  ต่อมาในปีการศึกษา  ๒๕๒๒ กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ขยายการศึกษาและตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลสันมะเค็ดขึ้น  โดยสังกัดกรมสามัญศึกษา และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนครวิทยาคม

            โรงเรียนนครวิทยาคม   ได้ตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๒
โดยมีนายชัชวาลย์  อำมาตย์มณี  ผู้อำนายการโรงเรียนพานพิทยาคม    รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียนจำนวน  ๗๔  คน
            ในปีการศึกษา  ๒๕๒๗  โรงเรียนนครวิทยาคม  ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท
 
(มพช.๒ รุ่น ๒)และในปีการศึกษา ๒๕๕๓  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีประจำอำเภอ(โรงเรียนในฝัน)  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗  เข้าร่วมโครงการ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ
ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในสตวรรษที่ ๒๑  ปัจจุบันมีนายชัยรินทร์  ชัยวิสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน