โรงเรียนนครวิทยาคม
บ้านศรีนคร  ตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์ 053677477
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนครวิทยาคม