โรงเรียนนครวิทยาคม
บ้านศรีนคร  ตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์ 053677477
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์และปรัชญา

 

        โรงเรียนนครวิทยาคม จัดการศึกษาโดยครูมืออาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีเป้าหมายร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสร้างนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้  มีนิสัยรักการอ่าน 
มีศิลปะในการดำเนินชีวิต ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  มีความรับผิดชอบต่อตนองและสังคม 
สู่มาตรฐานสากล