โรงเรียนนครวิทยาคม
บ้านศรีนคร  ตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์ 053677477
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ:             
ข้อที่ 1พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการสื่อสาร  2   ภาษา
ข้อที่ 2พัฒนาครูให้มีคุณภาพทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู
ข้อที่ 3ส่งเสริมสนับสนุนครู นักเรียนและบุคลากรทุกคน ให้ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อที่ 4ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน
ข้อที่ 5ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน และมีศิลปะในการดำเนินชีวิต
ข้อที่ 6ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
ข้อที่ 7ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ข้อที่ 8พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
 
เป้าหมาย:
เป้าประสงค์ ของโรงเรียนนครวิทยาคม   ดังนี้
ข้อที่ 1นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการสื่อสารภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ
ข้อที่ 2ครูมีคุณภาพทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู
ข้อที่ 3ครู นักเรียนและบุคลากรดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อที่ 4โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาจากผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน
ข้อที่ 5นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้  มีนิสัยรักการอ่าน และมีศิลปะในการดำเนินชีวิต
ข้อที่ 6ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน และพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์
ข้อที่ 7นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ข้อที่ 8สถานศึกษามีความพร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล