โรงเรียนนครวิทยาคม
บ้านศรีนคร  ตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์ 053677477
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ:             

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน
   1.1 พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
   1.2 พัฒนาความรู้ความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหา
   1.3 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
   1.4 พัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
   1.5 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
   1.6 พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ
   1.7 พัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร
   1.8 พัฒนาความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
   1.9 พัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมตามหลักสูตรสถานศึกษาและอัตลักษณ์
   1.10ส่งเสริมความเป็นไทยและความภูมิใจในท้องถิ่น
   1.11พัฒนาสุขภาวะทางกาย และจิตสังคม การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
     2.1 พัฒนาระบบบริการจัดการคุณภาพสถานศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยและการมีส่วนร่วม
     2.2 ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานวิชาการที่เน้นพัฒนาคุณภาพผุ้เรียนรอบด้าน เต็มตามศักยภาพ
          ทุกกลุ่มเป้าหมาย
     2.3 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางอาชีพ
     2.4 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
          การสอน
     2.5 พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้
     2.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
     3.3 พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับเป้าหมายการเรียนรู้
     3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้กระบวนการ PLC ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
          การสอน
     3.5 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรราการในรูปแบบ STEM  และอื่นๆ
 

กลยุทธ์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กลยุทธ์ที่ 4   เสริมสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์

 

นโยบาย โรงเรียนนครวิทยาคม

1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ  Active  Learning
2.  พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
3.  ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสุนทรียภาพ
4.  พัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ
5.  พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

จุดเน้น ของโรงเรียนนครวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

1. จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถสร้างนวัตกรรม
2. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรม  คณิตศาสตร์  (STEM) 
3. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ