โรงเรียนนครวิทยาคม
บ้านศรีนคร  ตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์ 053677477
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 15 13 28
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 18 16 34
มัธยมศึกษาปีที 3 2 23 25 48
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 7 15 22
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 20 17 37
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 6 10 16
รวม 15 89 96 185