โรงเรียนนครวิทยาคม
บ้านศรีนคร  ตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์ 053677477
คณะผู้บริหาร

นายชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสายทอง ธนสิทธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา