โรงเรียนนครวิทยาคม
บ้านศรีนคร  ตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์ 053677477
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอโณทัย ทักษิณเจนกิจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพีรยา มหาสิงห์
ครู คศ.2

นายศุภวัจน์ พรมตัน
ครู คศ.2