โรงเรียนนครวิทยาคม
บ้านศรีนคร  ตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์ 053677477
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวภคมน เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.1

นางสายทอง ธนสิทธิ์
ครู คศ.3

นายวัลลภ สมวรรณ์
ครู คศ.1

นางปรัชณา ยาวิชัย
ครู คศ.2