โรงเรียนนครวิทยาคม
บ้านศรีนคร  ตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์ 053677477
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศรีรัตน์ ตันมาละ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกำธร ตันมาละ
ครู คศ.2

นายณรงศักดิ์ ปัญญโส
ครู คศ.1

นางกัญญาณัฐ คีลาวงศ์
ครู คศ.2

นางกาญจนา สวยสม
พนักงานราชการ