โรงเรียนนครวิทยาคม
บ้านศรีนคร  ตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์ 053677477
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพรรณิภา ยะตา
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสิทธิพงค์ สะสาง
ครูอัตราจ้าง