โรงเรียนนครวิทยาคม
บ้านศรีนคร  ตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์ 053677477
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิโรจน์ ทองดีโลก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสังวร บัวอินทร์
ครู คศ.2