โรงเรียนนครวิทยาคม
บ้านศรีนคร  ตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์ 053677477
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางปุณญาภรณ์ แสงจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายชัยณรงค์ เจริญสุข
ครู คศ.3

นายสุทธิ ทองคำ
ครู คศ.2