โรงเรียนนครวิทยาคม
บ้านศรีนคร  ตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์ 053677477
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุพัตรา หล่อวนาวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ