โรงเรียนนครวิทยาคม
บ้านศรีนคร  ตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์ 053677477
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่